Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Слави Стоев, клиничен фармацевт към САГБАЛ „ Д-р Щерев“ и главен асистент към Фармацевтичен  факултет на МУ- Плевен

Слави Стоев има придобита степен „доктор“ по фармация от МУ- София, както и призната специалност по амбулаторна фармация. Специализира в областта на клиничната фармация, а научните му интереси са в областта на лекарствената безопасност и фармакоепидемиологията.

Слави взима участия в международни обмени с научна цел, както и в сертифицирано обучение по безопасност на лекарствата, прилагани по време на бременност и кърмене.

Членува в редица международни и национални научни организации като European Society of Clinical Pharmacy, International Society of Pharmacovigilance, International Society of Pharmacoepidemiology,  Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Участва  като лектор в научни конгреси у нас и в чужбина, и е част от изследователски екипи по проучвания в областта на фармакотерапията на различни състояния в гинекологията и асистираната репродукция.

Избрал е да бъде фармацевт, защото осъзнава, че най-прилаганата интервенция в медицината всъщност е предписването и прилагането на лекарства. Изпитва вътрешна потребност да бъде квалифициран участник в процеса по изучаване, разпространение, контрол и предоставяне на жизнено важна информация относно рационалната информация на този основен инструмент за лечение и превенция.

Към момента работи като клиничен фармацевт в специализирана акушеро-гинекологична болница.

Накратко това означава, че фармацевтът участва не само в процеса по отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели. Клиничният фармацевт подробно консултира както пациенти, така и медицинския персонал, относно свойствата и рационалното прилагане на лекарствата, както и верифицира съответствието между нуждите на пациента и приложеното лекарство. Клиничният фармацевт не само следи за контрола по приложението на лекарства в болницата, но и участва и при обсъждане на терапевтични подходи, анализира стойността на приложените лекарства и съответно ползата от конкретните продукти за пациента, допринася за процеса по установяване на ефектите от терапията като част от т.нар. клинични изпитвания. Благодарение на сериозния научен интерес, присъщ на лечебното заведение, в което работи, има възможността успоредно да преподава на студенти по фармация в Медицински университет- Плевен по дисциплините „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ и „Фармацевтични грижи“, които са в основата на изучаването на практическите аспекти от съвременната работа на един магистър по фармация.

Какво означава да си фармацевт?

„Ако трябва да се изразя съобразно съвременния сленг и актуалните тенденции в Интернет общуването, да си фармацевт означава да заемеш ролята на високо квалифициран медицински „инфлуенсър“ по отношение на рационалната (ефективна и безопасна) употреба на лекарствата спрямо хората, които ги ползват. „

Да си клиничен фармацевт означава деликатно да изместиш фокуса на фармацевтичните дейности, поставяйки в центъра пациента с неговите особености, вместо фокусът да е върху лекарството и неговите физико-химични характеристики. Целта е терапията да бъде избрана целенасочено и максимално ефективно спрямо нуждата на всеки конкретен пациент.

Ежедневно Слави се среща с пациенти, лекари, студенти, хора, които по един или друг начин се нуждаят от предоставяне на информация за даден лекарствен продукт или подход за лекарствено повлияване на дадено състояние.

„Целта ми е тази информация да бъде основана на доказателства и максимално ефективна за този, който я иска (независимо дали е пациент, лекар или студент).“

Какво не знае аудиторията за твоята професия?

„Живеем във време на свръхинформираност и вероятно се знае всичко, но бих допуснал, че по-скоро има недостатъчно разбиране в обществото за медицинския аспект на професията на магистър-фармацевта. Компетенцията на фармацевта днес многократно надхвърля образа на човек в близката аптека, който изпълнява предписания в замяна на стойността на отпуснатата опаковка. Фармацевтите биха могли да ви помогнат доста със съвет за Вашето здраве, и то напълно безплатно.“

Имат ли пациентите доверие във фармацевтите?

Смея да твърдя, че пациентите се доверяват на фармацевтите в качеството им на компетентни и лесно достъпни медицински специалисти. Съдейки по спецификата на задаваните въпроси от пациенти, както и честото изискване от страна на пациентите на „второ мнение“ относно рационалния избор на терапия след предписващия специалист ме кара да вярвам, че доверието фармацевт-пациент все още е достатъчно осезаемо.

Вероятно тук е мястото да спомена, че доверието на пациентите към фармацевта не може да се разглежда като константа и изисква ежедневни усилия от страна на фармацевтите за повишаване на професионалната им квалификация и експертна информираност, така че да защитят ролята си на консултанти за здраве на обществото. „

Защо трябва да имаме доверие във фармацевтите?

Защото в болшинството си, фармацевтичната гилдия е съставена от хора с висок морал и професионална етика, които са добре обучени в областта на ефективното и, най-вече, безопасно приложение на лекарствата съобразно терапевтичното им показание и особеностите на отделния човек. Съвременната роля на фармацевта му отрежда по-скоро мястото на най-достъпния за хората експерт с медицинска квалификация.

Днес фармацевтите трябва да са достатъчно компетентни да оценят обективно тежестта на дадено оплакване, така че да предложат ефективен и безопасен подход без лекарско предписание за овладяване на състоянието или, ако е належащо, да насочат към лекар или друг по-компетентен за целта медицински специалист.

Съвет към студентите по фармация-

Да запазят активна амбицията си към овладяване на тази медицинска професия, въпреки особеностите на „системата“. Също така да знаят, че „най-доброто предстои“.

А пациентите съветва да проявяват повече разбиране в ситуациите, при които фармацевтът не е в състояние да им окаже ефективно съдействие, но не поради некомпетентност, а в резултат на някои несъвършенства във функционирането на здравната система в България.

Основна препоръка на Слави Стоев към пациентите е да намерят своя доверен фармацевт, на когото да вярват в резултат на демоснтрираните от него професионални и нравствени качества.

Интересна информация, дадена от маг. фарм. Слави Стоев.

Цялата статия, може да прочетет в списание “Искам бебе”

http://shterevhospital.com/za-nas/novini/%D0%BC%D0%B0%D0%B3.-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC.-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BF.-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?fbclid=IwAR2GoxSYFlyEhYb2Za8I9ndcB9wDbOv3RUmvXrvU9wCwofN_WqYNu__ElPo

 

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.