Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Рецептата

Рецептата фармапедия фарамцевт

Това е стандартизиран документ при който лекар препоръчва средство, така че пациентът  може да го получи в аптека.

За да го подготви или отпусне професионалистът има юридическо разрешение. По този начин лекарското предписание гарантира, че лекарствата, които включват лекарства, се използват само за терапевтични цели.

Структура на рецептата 

Не е изненада, но да рецептата има структура и фармацевта може да откаже да я изпълни, ако не е написана както трябва.

Започва се със съкращението Rx или Rp. При това лекарят посочва името на лекарството, представянето, плътността и броя на необходимите дози, независимо дали става дума за лекарства без рецепта или за лекарства със строго предписване, като антибиотици.

В края на рецептата лекарят трябва индикира вашето име, години, тегло, също да сложи печат, чрез който индикира своята практика и се самоидентифицира.

Ето някои от съкращенията, необходими да бъдат в една рецепта, за да бъде тя рецепта.

Inscriptio

Rp/

Rp./ или Rp.:

Praepositio

– Recipe (Вземи!)

3. Praescriptio

3.1 Име :

– Ако лекарството е с генерично име – на латински език.Задължително в родителен падеж.

– Ако се изписва търговско име – разрешава се да се изписва както е на опаковката.

3.2 Доза :

-задължително дозите в систама SI : g, mg, mcg , ml.

– ако става дума за микрограм – задължително на латински : “мicrograms”

– при разтвори – ml. при някои – и %

– при изписване на някои медикаменти ( пебицилин, инсулин и др.) задължително се използват международни единици (unita internationalia ) :

лат. : U.I.

англ. : I.U.

-по своята същина прескрипциите биват официални и магистрални.

a.p.e – ana partes aequales ( в еднакви части )

q.s. – quantum satis ( колкото трябва)

Subscriptio

4.1 Скатули :

Da scatulam № …. in tabulettis (dragees, capsulis)

съкратено : D.scat. № … in t. (dr., caps.)

4.2. Дози :

Da tales doses № …in ampullis (flaconis)

съкратено D. t. d. № …in amp.(flac., fl.)

4.3. Туби, флакони :

Da tubam №...

съкратено D. tub. №

Da flaconam №

съкратено : D. fl. № 

NB ! (Nota Bene – Важно !)

Misce! Da! Signa! (Смеси! Дай!Означи! )

съкратено : 
M.D.S.

Misce fiat ….. (pulvis,suppositorium,unguentum,pasta …) – Смеси за да стане ( прах, свещички, унгвент, паста)

съкратено M. f. ( pulv. ; supp. ; ung.)

Signatura

S. (Signa или Scribe)

В сигнатурата на български език се посочва дозировката на лекарството ,продължителността на курса на лечение, начина на приемане.

С думи като “Важно !” се означават странични действия или евентуални забележки към пациента.Например : “Външно ! За мазане! “ – когато става дума за унгвент или крем.

Стандартни сигнатури са :

Ad usum externum – за външно използване – A.U.E.

Ad usum internum – за вътрешно използване, употреба- A.U.I.

Ad usum proprium – за собствена употреба – A.U.P

Nomen medici

име на лекаря – изписват се трите имена, УИН, лечебно заведение в което работи, евентуално длъжността, която заема и телефон за контакт

Nomen aegroti

име на пациента – изписват се трите имена, възрастта на пациента, домашния адрес.

Допълнения :

Verte! (Обърни!)

Statim! (Веднага!)

Cito! (Бързо!)

Вече можем да купуваме лекарства с електронна рецепта. Електронна рецепта ще се отпуска само след посещение при лекар. От Фармацевтичния съюз определиха тази новост като удобство и за пациентите, и за фармацевтите. Предупредиха обаче, че не всички аптеки ще могат да продават лекарства срещу онлайн рецепта, защото не всички са инсталирали нужния софтуер.

„Необходимо е да предоставите лични данни – имена или ЕГН с датата на отпускане на рецептата. „След като се  въведат тези данни, системата дава информация за вашите активни рецепти, които можем да изпълним”.

Чрез новъведението освен облекчаване на административната работа, фармацевтите виждат и друг плюс – няма да бъде нужно да разчитат почерка на лекаря.

Издадените до 30 април 2021 г. рецепти на хартиен носител ще се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. След този срок рецептите следва да преминат изцяло в електронна среда и с това да се улесни целият процес по издаване и отпускане на лекарствени продукти, като ползата ще бъде за най-важната група – пациентите.

За улеснение на пациентите обектите,които работят с новите рецепти ще бъдат обозначени със специален стикер. А за тези, които още не са го направили, ще има гратисен период, не ясно обаче какъв ще е срокът му.

„Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:
  1. Електронна рецепта  дава възможност за предписване /респективно/ отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, които имат образувана по законоустановения ред цена, като това се отнася както за лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“, така и на всички видове ОТС продукти предлагани на нашия фармацевтичен пазар. Изписват се както на електронна рецепта бл. МЗ-НЗОК №5 и 5Ареимбурсирани от НЗОК, така и наелектронна бяла рецепта за свободна продажба.
  2. Предвид статута на хранителните добавки като продукти, които се продават и в различни типове търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни и т.н.), и защото за тях към момента няма интегриран регистър, както ифакта, че за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист, те не влизат в обсега на електронната рецептаи не се предписват чрез нея. В случай че медицински специалист реши да допълни терапията на пациент с хранителна добавка в допълнение към основната му терапия то той следва да ги изпише на обикновена бяла хартиена рецепта.
  3. Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храниза специални медицински цели, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ към настоящия момент се запазва, като те ще бъдат изписвани на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър.Към момента няма единен регистър и номенклатура на медицинските изделия, затова те не са включени в електронната  рецепта във Фаза 1 на изграждането на Националната здравно-информационна система. Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия те ще могат да се изписват на електронна рецепта. Предвид факта, че съгласно чл. 52 от НРД 2020-2022 г., медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на останалите изискванията в НРД не съществува пречка за тяхното изписване и отпускане на хартиена рецептурна бланка по НЗОК.
  4. В случаите в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава лекарят принтирарецептите, както прави сега и ги дава на пациента. Лекарският софтуер помни, че има не изпратени рецепти и автоматично ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.“
Инф: Български фармацевтичен съюз

Въпреки промяната хартиената рецепта не остава в историята.

Остава си задължение на пациентите да носят рецепта в аптеката независимо каква е тя.

Рецептата е необходима защото:

Рецептата е вашата застраховка, че взимате правилно изписаното ви лекарство и не се самолекувате.
Рецептата показва на фармацевта вашата терапията.
Фрамацевта от своя страна може да изрази съмнеие по предписанието и да се консултира с лекаря издал документа.
Рецептата дава основната информация, която фармацевта трябва да ви предаде на финала, но преди да започнете вашата терапия.

Ще се изненадате, но фармацевта може да ви поиска рецепта дори за медикамент, който е на свободна продажба. Това се случва когато магистър фармацевта изрази съмнение относно терапията ви, усъмни се в злоуптреба  или състоянието ви не позволява приема на този медикамент.

Рецептата си остава важен и необходим документ, който е задължително да носите със себе си влизайки в аптека.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.