Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Еднакви лекарства с различни имена

Лекарствата имат ясен химичен състав. Това се дължи на факта, че се знае, кое вещество причинява лечебния ефект. Естествено това химично съединение има свое химично име.

Например съставката на аналгина е [(2,3-дихидро-1,5-метил-3-оксо-2-фенил-1H-пиразол-4-ил)метиламино] метансулфонова киселина.

Това име е доста дълго и трудно за запомняне. За това е прието всяка активна съставка в лекарство да има и друго по-съкратено име, нещо като прякор, в нашия случай – метамизол натрий. Това име се нарича Международно Непатентно Име (INN). В практиката, често се използва и термина генерично име, като в повечето случаи се има предвид INN.

Генеричният продукт трябва да има същото (или в рамките на определени допустими граници) действие в организма в сравнение с оригинала – той трябва да доставя същото количество активно вещество, да се поема от организма с еднаква скорост и степен като оригинала, да достига еднакви или близки нива в кръвта за еднакво или близко време като оригинала и да показва идентичен или почти идентичен клиничен ефект.

  • Изисквания към генеричните производители

Съществуват строги правила за разработването, производството и регистрацията на един генеричен продукт. Генеричните лекарства са обект на същото законодателно регулиране, както и оригиналните. Притежателите на разрешението за употреба са длъжни да мониторират използването, ефикасността и безопасността на генеричните продукти. Тези мерки гарантират, че пациентите ще получават ефикасни и безопасни лекарства.

Подобно на оригиналните продукти, генериците се произвеждат в заводи, в които се спазват стандартите за GMP (добри производствени практики), и които периодично се инспектират от регулаторни институции. След пускането на даден генеричен продукт на пазара, производителят е длъжен на наблюдава продукта за възникване на неблагоприятни събития. Този процес е същият, както при оригинални продукти. Целта на всеки производител на генерични лекарства е първи да достигне до пазара след изтичането на даден патент.

Разбира се трябва да отбележа, че има групи лекарства, при които има разлика между продуктите на различни производители (например биоподобните и други). В тези случаи медикаментите с еднакви INN, но на различни производители може да имат различно влияние върху пациентите.

Четете внимателно върху кутията на Вашето лекарство. Там задължително има INN името на лекарството.

Не се сърдете на фармацевта, когато ви казва

“нямам лекарството на тази фирма, но имам със същата активна съставка на друга фирма”.

Единици са случаите, когато пациента прави разлика между различните производители.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.